Senin, 26 Desember 2016

soal un try out matematik kelas 6      PETUNJUK KHUSUS
      SILANGLAH HURUF a, b, c, d YANG MERUPAKAN JAWABAN YANG PALING BENAR !

1.   Hasil 1.620 – 152 x 7 = …
      a.   556   c.                                                         478
      b.   465   d.                                                         487
2.   Seekor burung camar terbang pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Dibawahnya, seekor ikan berenang pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air. Jarak burung camar dengan ikan … meter,
      a.   5                                                                   c.      15
      b.   10                                                                 d.      20
3.   Ani membeli 1 lusin buku tulis dan 3 pena. Jika harga sebuah buku tulis Rp 1.500.000,00 dan harga sebuah pena Rp 1.250.000,00 maka banyaknya uang yang harus dibayarkan Ani …
      a.   Rp 21.750,00                                               c.      Rp 2.750,00
      b.   Rp 5.250,00                                                 d.      Rp 2.157,00
4.   Mula-mula Bu Tuti mempunyai 8 ½ kg beras. Seminggu kemudian, beras Bu Tuti tinggal 2 ¼ kg. Beras yang sudah digunakan … kg.
      a.   8 ½                                                               c.      6 ¼
      b.   7 ¼                                                               d.      5 ¾
5.   Hasil dari 2 ½ x 1 5/7 adalah …
      a.   2 5/21                                                             c.      4
      b.   3 5/21                                                             d.      5
6.   Urutan pecahan ini dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu …
      a.   75 % ; 0,375 ; 4/5 ; 0,095 ; 7/8
      b.   0,375 ; 75 % ; 0.095 ; 7/8 ; 4/5
      c.   0,095 ; 0,375 ; 75 % ; 4/5 ; 7/8
      d.   4/5 ; 0,375 ; 7/8 ; 75 % ; 0,095
7.   Arga mempunyai 2 tali yang panjangnya 1 3/5 m dan 3 tali yang panjangnya 5/6 m. Panjang tali seluruhnya … m
      a.   5 7/10                                                             c.      4 ¾
      b.   5 3/10                                                             d.      4 ½
8.   Tabungan Bu Aminah setelah 18 bulan di bank berjumlah Rp 8.400.000,00. Bunga bank pertahun 8 %. Tabungan Bu Aminah semula …
      a.   Rp 9.300.000,00                                          c.      Rp 900.000,00
      b.   Rp 7.500.000,00                                          d.      Rp 600.000,00
9.   Faktorisasi prima dari 144 adalah …
      a.   22 x 32                                                         c.      22 x 33
      b.   23 x 32                                                         d.      24 x 32
10. FPB dari 24 dan 48 adalah …
      a.   6                                                                   c.      12
      b.   8                                                                   d.      24
11. KPK 20 dan 8 adalah …
      a.   20                                                                 c.      80
      b.   40                                                                 d.      160
12. Diketahui uang Rama Rp 40.000,00 dan uang Adit Rp 25.000,00. Perbandingan uang Rama dan uang Adit adalah …
      a.   3 : 8                                                              c.      8 : 3
      b.   5 : 8                                                              d.      8 : 5
13. Jarak kota itu sebenarnya 60 km. Skala peta tersebut …
      a.   1 : 200.000                                                   c.      1 : 2.000.000
      b.   1 : 1.800.000                                                d.      1 : 18.000.000
14. Perbandingan uang Agung : Budi : Citra = 3 : 5 : 7. Jika selisih uang Agung dengan uang Citra Rp 500.000,00, Jumlah uang ketiga orang tersebut …
      a.   Rp 375.000,00                                             c.      Rp 875.000,00
      b.   Rp 625.000,00                                             d.      Rp. 1.875.000,00
15. Hasil dari    169 + 152 = …
      a.   238                                                               c.      195
      b.   232                                                               d.      143
16. 3 abad + 2 ½ windu + 5 tahun = … bulan
      a.   3.960                                                            c.      3.900
      b.   3.250                                                            d.      660
17. Sebuah Truk yang beratnya 1,5 ton mengangkut kedelai seberat 20 kuintal dan kacang tanah seberat 750 pon. Berat truk dan seluruh muatannya adalah … kg.
      a.   5.500                                                            c.      3.115
      b.  3.250                                                            d.      325
18. Sebuah truk yang beratnya 1,5 ton mengangkut kedelai seberat 20 kuintal dan kacang tanah seberat 750 pon. Berat truk dan seluruh muatannya adalah ... kg.
      a.   2.450                                                            c.      4.250
      b.   3.875                                                            d.      9.200
19. Pak Ahmad mempunyai 3 petak tanah yang luasnya 0,5 hektare, 35 dam2, dan 15 are. Luas tanah Pak Ahmad seluruhnya . . . m2.
      a.   10.000                                                          c.      1.000
      b.   5.500                                                            d.      856
20. Tempat air dengan volume 2 m3 mampu menampung air... liter.
      a.   2                                                                   c.      200
      b.   20                                                                 d.      2000
21. Segi empat ABCD mempunyai panjang sisi samadan panjang diagonal sama. Segi empat ABCDdisebut ....
      a.   persegi                                                          c.      belah ketupat
      b.   persegi panjang                                            d.      layang-layang
22. Banyak Titik sudut bangun di samping …       
      a.   4
      b.   5
      c.   6
      d.   9

23. Hasil pencerminan yang benar ditunjukkan oleh gambar …

      a.                                                                        c.           b.                                                                                

24. Hasil putaran 90O jajar – genjangOABC
      dengan pusat O adalah …      a.                                                                        c.
b.                                                                        d.
25. Bangun dibawah mempunyai simetri lipat sebanyak …
                                                            a.   1
                                                            b.   2
                                                            c.   3
                                                            d.   4
26. Keliling laying-layang dibawah … cm.
                                                            a.   33
                                                            b.   45
                                                            c.   54
                                                            d.   66
27. Luas gambar dibawah … cm2.
                                                            a.   162
                                                            b.   108
                                                            c.   98
                                                            d.   81
28. Keliling bangun dibawah ini adalah …
                                                            a.   49 cm
                                                            b.   42 cm
                                                            c.   38 cm
                                                            d.   36 cm

29. Luas daerah berbayang …cm2.
                                                            a.   376
                                                            b.   344
                                                            c.   312
                                                            d.   308
30. Luas permukaan kubus … cm2.
                                                            a.   16
                                                            b.   64
                                                            c.   96
                                                            d.   128
31.                      Perhatikan gambar disamping. Luas permukaan bangun tersebut … cm2. (diameter atasnya 20 cm)
                           a.  628                      c.   3.140
                           b.  1.628                   d.   3.768
32. Volume balok seperti gambar dibawah … cm3
                                                            a.   9.000
                                                            b.   900
                                                            c.   720
                                                            d.   164
33. Volume peti dibawah … cm3.
                                                            a.   15.880
                                                            b.   15.800
                                                            c.   15.080
                                                            d.   15.000
34.                                              Perhatikan gambar disamping!
                                                   Koordinat titik sudut segitiga ABC adalah …
                                                    a.   A (3,3); B (3,-2); C (-3,2)
                                                   b.   A (3,3); B (3,-2); C (3,-2)
                                                   c.   A (3,3); B (-3,2); C (3,-2)
                                                   d.   A (3,3); B (3,-2); C (-3,-2)
35. Diketahui koordinat A (2,-1); B(2,8); C(-2,6); dan D(-2,1). Bangun ABCD adalah …
      a.   persegi panjang                             c.      trapesium
      b.   jajar genjang                                  d.      layang-layang

36. Data pengunjung pameran lukisan.
      Selisih banyak pengunjung pada hari rabu dan sabtu adalah … orang.
      a.   10                                                  c.      30
      b.   20                                                  d.      60
37.                                                          Data disamping melukiskan jumlah siswa SDN 5
                                                               Sidorejo. Jumlah siswa terbanyak pada tahun …
a.             2002
b.            2003
c.             2004
d.            2006
38.  Perhatikan diagram lingkaran dibawah ini!
                                                         Jika seluruh ternak ada 9.000 ekor,                                            banyak ayam ada …
                                                         a.   3.600           
                                                         b.   2.250           
                                                         c.   1.800
                                                         d.   1.350
39. Hasil penimbangan di posyandu sebagai berikut.
      3 anak masing-masing beratnya 5,5 kg; 7 anak beratnya 5,9 kg; 4 anak beratnya 6,3 kg; dan 6 anak beratnya 6,5 kg. Berat rata-rata balita tersebut adalah … kg
      a.   6,1                                              c.   6,3
      b.   6,2                                              d    6,3
40. Diketahui data berat badan sekelompok anak (dalam kg) sebagai berikut.
28        32        27        28        27        29        30        31
32        31        33        31        26        25        28        30
29        25        26        30        31        33        29        32
Modus data adalah …
a.   28                                               c.   31
b.   30                                               d.   32
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com